Huisregels / Algemene voorwaarden / Privacy statement

HUISREGELS

1. Iedereen dient op tijd klaar en in de sportzaal aanwezig te zijn bij aanvang van de les. Is dit niet het geval dan kan de toegang worden geweigerd.

2. Het geluid van mobiele telefoons moet worden uitgezet in de sportzaal.

3. Tijdens de trainingen eventuele sieraden, piercings en dergelijke uitdoen of afplakken.

4. Teennagels dienen kort geknipt te zijn.

5. Het gebruik van stimulerende middelen is verboden.

6. Gedragsregels die aan de sport verbonden zijn, dienen te worden gerespecteerd en te worden opgevolgd.

7. Respecteer je medesporters en de docent, ga netjes met elkaar om, let op je taal en gedrag. Houdt rekening met elkaars gewicht, leeftijd, blessures en niveau.

8. Fighting4All kan je tijdelijk of voorgoed weren van de lessen bij het herhaaldelijk breken van de huisregels of bij wangedrag.

9. Lichamelijke klachten zoals blessures / ongemakken / misselijkheid / hoofdpijn dien je voor aanvang van de les te melden bij de trainer. Zodat de trainer hier rekening mee kan houden.

10. Iedereen dient zich te houden aan het huisreglement.

ALGEMENE VOORWAARDEN

11. Fighting4All, haar trainers en haar vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken en of beschadigen van eigendommen.

12. Deelname aan de activiteiten van Fighting4All geschiedt geheel op eigen risico. Fighting4All kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit eventuele ongevallen die voor, tijdens en na de lessen kunnen ontstaan.

13. Bij inschrijving verklaar je gezond genoeg te zijn om mee te doen aan de lessen. Eventuele ongemakken / beperkingen / blessures dien je voorafgaand aan iedere les bij de trainer te worden aangegeven.

14. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren.

15. De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

16. Fighting4All behoudt zich het recht om de contributie te indexeren/wijzigen.

17. In de eerste week van de nieuwe maand wordt de contributie per automatische incasso voor de betreffende maand geïncasseerd.

18. In het geval dat de contributie niet kan worden geïncasseerd, dan kan er niet worden getraind tot de contributie is voldaan. Maximaal 1 x per jaar, kan er een betalingsregeling worden afgesproken.

19. Het tijdelijk bevriezen van de contributie (maximaal 3 maanden) is mogelijk in de volgende gevallen: zwangerschap, blessure, ziekte of operatie. Achteraf vindt er geen restitutie plaats.

20. Het abonnement is maandelijks opzegbaar per de eerste dag van de nieuwe maand. Met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden gedaan. Via het contactformulier op de website: www.fighting4all.nl of per e-mail: info@fighting4all.nl

21. Fighting4All behoudt zich het recht om lestijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Fighting4All gesloten. Op deze dagen vindt er geen restitutie plaats van de contributie.

22. De contributie is berekend op basis van een jaarbedrag. In de vakanties wordt de contributie doorbetaald. Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen niet door.

PRIVACY STATEMENT

23. Tijdens de lessen en andere activiteiten van Fighting4All worden regelmatig foto’s gemaakt met als doel deze te delen op (hoofdzakelijk) social media (Facebook & Instagram) of bij nieuwsberichten op de website. Hiernaast kunnen deze foto’s worden gebruikt voor pers- of reclame-uitingen van Fighting4All, zoals flyers, advertenties, persberichten of nieuwsberichten in de media. Wij publiceren deze foto’s tenzij hier uitdrukkelijk per e-mail bezwaar tegen is aangetekend. Wanneer hier bezwaar tegen is, dient u dit per e-mail: info@fighting4all.nl aan ons door te geven.

24. Voor het bijhouden van de (leden)administratie bewaart en verwerkt Fighting4All persoonsgegevens. De persoonsgegevens die in handen zijn van Fighting4All worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en de verwerkingen van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Alléén de gegevens die je zelf verstrekt, zowel schriftelijk (digitaal of op papier) als mondeling, worden door Fighting4All bewaard en/of verwerkt.

25. De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

* Het versturen van informatieve e-mails. Fighting4All stuurt via e-mail informatie die grotendeels gericht is op kennisdeling. Voorbeelden hiervan zijn het onverhoopt niet doorgaan van een les, verandering van locatie, uitbreiding van de lessen, etc. Met dit doel worden je voornaam en e-mailadres verzameld. Dit gebeurt hoofdzakelijk via de inschrijfformulieren. Ook kan mondeling of via andere communicatiemiddelen aanvraag worden gedaan (zowel door Fighting4All, als door -potentiele- leden) om zich aan te melden om op de hoogte te blijven.

* Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als je zelf contact opneemt met Fighting4All via de website, e-mail, of telefonisch. In het contactformulier op de website wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag, zoals je naam,

e-mailadres en telefoonnummer.

* Ledenadministratie en contributie. Via een (schriftelijk of digitaal) inschrijfformulier en het formulier voor doorlopen incasso wordt gevraagd om uw bankrekeningnummer (IBAN), de tenaamstelling en uw woonadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de contributie voor de lessen in rekening te brengen en voor het bijhouden van een gestructureerde ledenadministratie.

26. Voor meer informatie over het privacy statement van de website van Fighting4All en gegevens die via dit kanaal binnenkomen of worden verwerkt, verwijzen wij u naar de website: www.fighting4all.nl