Huisregels / Algemene voorwaarden / Privacybeleid

HUISREGELS / ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACYBELEID

HUIS & GEDRAGSREGELS

 1. Iedereen dient op tijd klaar en in de sportzaal aanwezig te zijn bij aanvang van de les. Is dit niet het geval dan kan de toegang worden geweigerd.
 2. Het geluid van mobiele telefoons moet worden uitgezet in de sportzaal.
 3. Tijdens de trainingen eventuele sieraden, piercings en dergelijke uitdoen of afplakken.
 4. Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne en teennagels dienen kort geknipt te zijn.
 5. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 6. Gedragsregels die aan de sport verbonden zijn, dienen te worden gerespecteerd en te worden opgevolgd.
 7. Respecteer je mede sporters en de docent, ga netjes met elkaar om, let op je taal en gedrag.
  Houdt rekening met elkaars gewicht, leeftijd, blessures en niveau.
 8. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 9. Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vecht technieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 10. Fighting4All kan je tijdelijk of voorgoed weren van de lessen bij het herhaaldelijk breken van de huisregels of bij wangedrag.
 11. Lichamelijke klachten zoals blessures / ongemakken / misselijkheid / hoofdpijn dien je voor aanvang van de les te melden bij de trainer.
 12. Het gebruik van slecht onderhouden en of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor hulpmiddelen en materialen van Fighting4All als die van de sporter.
 13. Direct na aanmelding dien je over je eigen beschermingsmiddelen te beschikken. Het betreft minimaal: bitje, tok, bandages, handschoenen en scheenbeschermers van voldoende kwaliteit.
 14. Iedereen draagt tijdens de training de benodigde beschermingsmaterialen zoals in punt 13 omschreven.
 15. Iedereen dient zich te houden aan het huisreglement.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Fighting4All, haar trainers en haar vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken en of beschadigen van eigendommen.
 2. Deelname aan de activiteiten van Fighting4All geschiedt geheel op eigen risico. Fighting4All kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit eventuele ongevallen die voor, tijdens en na de lessen kunnen ontstaan.
 3. Bij inschrijving verklaar je gezond genoeg te zijn om mee te doen aan de lessen. Eventuele ongemakken / beperkingen / blessures dien je voorafgaand aan iedere les bij de trainer te worden aangegeven.
 4. Aanmelding vindt plaats door het inschrijven via de website: Fighting4All.nl. Fighting4All maakt gebruik van de ledenadministratie software en app van SportBitManager. Inschrijving bij Fighting4All en het aanschaffen van een abonnement verloopt via SportBitManager.
 5. De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
 6. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00.
 7. Fighting4All behoudt zich het recht om de contributie te indexeren/wijzigen.
 8. Omstreeks de 25ste van iedere maand wordt de contributie per automatische incasso voor de nieuwe maand geïncasseerd.
 9. In het geval dat de contributie niet kan worden geïncasseerd, dan zal er aan het begin van de betreffende maand nog een poging tot incasso worden gedaan. Lukt het wederom niet om de contributie te incasseren dan zal de factuur met een betaal link per e-mail worden toegezonden. Deze factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Fighting4All behoudt zich het recht om toegang tot de les te weigeren tot de contributie is voldaan. Maximaal 1 x per jaar, kan er een betalingsregeling worden afgesproken.
 10. Het tijdelijk bevriezen van de contributie (maximaal 3 maanden) is mogelijk in de volgende gevallen: zwangerschap, blessure, ziekte of operatie. Achteraf vindt er geen restitutie plaats.
 11. Het abonnement is maandelijks opzegbaar per de eerste dag van de nieuwe maand. Met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Opzeggen van het lidmaatschap wordt gedaan door een email te zenden aan info@Fighting4All.nl
 12. Fighting4All behoudt zich het recht om lestijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Fighting4All gesloten. Op deze dagen vindt er geen restitutie plaats van de contributie.
 13. De contributie is berekend op basis van een jaarbedrag. In de vakanties wordt de contributie doorbetaald.
 14. De jeugdlessen komen tijdens alle schoolvakanties te vervallen.
 15. Tijdens de vakanties is er een aangepast vakantierooster voor de volwassen leden. Fighting4All behoudt zich het recht om tijdens de zomervakantie (max. 4 weken) & de kerstvakantie (max. 2 weken) geen lessen aan te bieden.

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fighting4All verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van Fighting4All, een proefles aanvraagt of om een andere reden persoonsgegevens aan Fighting4All verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Fighting4All, KvK nummer: 62182412.

De eigenaar van Fighting4All is bereikbaar via info@Fighting4All.nl / 06-16367909.

 1. Welke gegevens verwerkt Fighting4All & voor welk doel:
  • Voor het bijhouden van de (leden)administratie bewaart en verwerkt Fighting4All persoonsgegevens. De persoonsgegevens die in handen zijn van Fighting4All worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en de verwerkingen van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Alléén de gegevens die je zelf verstrekt, zowel schriftelijk (digitaal of op papier) als mondeling, worden door Fighting4All bewaard en/of verwerkt.
  • De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 • Het versturen van informatieve e-mails. Fighting4All stuurt via e-mail informatie die grotendeels gericht is op kennisdeling. Voorbeelden hiervan zijn het onverhoopt niet doorgaan van een les, verandering van locatie, uitbreiding van de lessen, etc. Met dit doel worden je voornaam en e-mailadres verzameld. Dit gebeurt hoofdzakelijk via de inschrijfformulieren. Ook kan mondeling of via andere communicatiemiddelen aanvraag worden gedaan (zowel door Fighting4All, als door -potentiele- leden) om zich aan te melden om op de hoogte te blijven.
 • Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als je zelf contact opneemt met Fighting4All via de website, e-mail, of telefonisch. In het contactformulier op de website wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Ledenadministratie en contributie. Via een schriftelijk of digitaal inschrijfformulier (via het programma SportBitManager) en de machtiging voor de doorlopende incasso wordt gevraagd om uw bankrekeningnummer (IBAN), de tenaamstelling en uw woonadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de contributie voor de lessen in rekening te brengen en voor het bijhouden van een gestructureerde ledenadministratie.
 1. Bewaartermijnen

Fighting4All verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1        Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Fighting4All passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2        Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Fighting4All gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1        Via info@fighting4all.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Fighting4All zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2        Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via info@fighting4all.nl.

5.3        Indien je klachten hebt over de wijze waarop Fighting4All je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4        Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@fighting4all.nl.

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 1. Privacy statement website Fighting4All

Voor meer informatie over het privacy statement van de website van Fighting4All en gegevens die via dit kanaal binnenkomen of worden verwerkt, verwijzen wij u naar de website: www.fighting4all.nl